Προτεινόμενες Τροποποιήσεις ισχύοντος Καταστατικού

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ/ΔΕΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.Ο.Π./ΔΕΗ-Κ.Η.Ε.
Αθήνα  19-10-2023

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις ισχύοντος Καταστατικού:

 

Άρθρο 1, τροποποιείται ως εξής:

 

Οι συνεχείς μεταβολές στον ενεργειακό χάρτη της χώρας, ο αγώνας για την ενότητα, η ανάπτυξη και εξύψωση ενός ανεξάρτητου συνδικαλιστικού κινήματος, η προάσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, η προστασία των κοινωνικών, εργασιακών, οικονομικών επαγγελματικών, ηθικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και η επιτακτική ανάγκη προσαρμογής του συλλόγου στα νέα δεδομένα, επέβαλλαν την τροποποίηση του Καταστατικού με βασικό άξονα την αλλαγή της επωνυμίας του από «Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών – Εισπρακτόρων ΔΕΗ», σε «Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων – Καταμετρητών Ομίλου Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε./Κ.Η.Ε» και αρκτικόλεξο: ΠΑ.Σ.Ε.Κ. - Κ.Η.Ε.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

Άρθρο 3 παράγραφος 1, τροποποιείται ως εξής:

Σκοπός του Σωματείου είναι, μεταξύ άλλων, η συνένωση όλων των εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ, του Ομίλου ΔΕΗ και των εργαζομένων στον Κλάδο της Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε μια συνδικαλιστική οργάνωση, για την βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας, τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας και ελευθερίας με τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας, την βελτίωση των αποδοχών και όλων των πρόσθετων υλικών και ηθικών απολαβών των εργαζομένων, η προστασία και η διασφάλιση επαγγελματικών, κοινωνικοασφαλιστικών και ηθικών συμφερόντων, η παραπέρα επαγγελματική μόρφωση και ανάπτυξη των μελών του και η γενική φροντίδα για την εξύψωση του επαγγελματικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλο το προσωπικό ανθρώπινο βιοτικό επίπεδο, καθώς επίσης και η ηθική και υλική συμπαράσταση  στα μέλη του που διώκονται στον αγώνα τους για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Επιπροσθέτως, η συνεργασία με όλα τα εργατικά, εργατοϋπαλληλικά και επαγγελματικά σωματεία καθώς και η συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα για την υπεράσπιση και προώθηση των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και ηθικών συμφερόντων των εργαζομένων γενικά. Επιπλέον έχει την υποχρέωση να εκπροσωπεί και να υπερασπίζεται ιδιαιτέρως τα συμφέροντα της Κατηγορίας-Ειδικότητας των Καταμετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως αντιπροσωπευτικό σωματείο της κατηγορίας/ειδικότητας ΔΟ2Β, από της ιδρύσεώς του έως και σήμερα.

 

Στο άρθρο 3 προστίθενται οι παρ. 7 και 8, ως κάτωθι:

Παρ. 7

Η έκδοση και κυκλοφορία ανακοινώσεων, ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών, εφημερίδων και οποιονδήποτε άλλων εντύπων ή ηλεκτρονικών μέσων.

 

Προσθήκη

Παρ. 8

Για την πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του Σωματείου, ιδρύονται επιτροπές ή ομάδες εργασίας, με σχετική απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 4, τροποποιείται ως εξής:

 

Παρ. 1. Τακτικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.1264/1982, δύναται να είναι όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), στον Όμιλο ΔΕΗ και γενικότερα κάθε εργαζόμενος στον Κλάδο της Ηλεκτρικής Ενέργειας, που καλύπτεται από τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Συλλόγου και έχει τις απαιτούμενες από το Νόμο προϋποθέσεις, οπουδήποτε στη χώρα και αν εργάζονται.

 

Παρ. 2. Δεν είναι δυνατό να γίνει δεκτό ως μέλος, όποιος:

2.1 Δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

2.1.2 Έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά δικαιώματά του και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

2.1.3 Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

 

Παρ. 3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να απονείμει τον τίτλο του «Επίτιμου Πρόεδρου» (ή του Επίτιμου Γραμματέα κ.λ.π.) σε μέλη που κατά την θητεία τους στην αντίστοιχη θέση, προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς το σωματείο. Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν επίσης να ονομαστούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών, πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 5, τροποποιείται ως εξής:

Όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος του Σωματείου, υποβάλλει αίτηση, η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του καταστατικού και να γίνεται παρακράτηση του ποσού της μηνιαίας συνδρομής από το μισθό του, καταβάλλοντας ταυτόχρονα το ποσό εγγραφής, όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό. Για την αποδοχή ή μη της αίτησης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της.

Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης επί της ανωτέρω αιτήσεως, δύναται το υποψήφιο μέλος να προσφύγει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης κατά την πρώτη μετά την απόρριψη συνεδρίαση αυτής. Η Γενική Συνέλευση συζητεί επί της αιτήσεως προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και αποφασίζει αμετακλήτως.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 6, τροποποιείται ως εξής:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται κάθε μέλος, το οποίο:

1) καθυστερεί την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς του πέραν του εξαμήνου, καθώς και κάθε οφειλή προς το Σωματείο,

2) δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού ή τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως διαγράφεται κάθε μέλος εφόσον για τη διαγραφή του συντρέχει σπουδαίος λόγος, ιδίως δε όταν με πρόθεση και αποδεδειγμένα ενεργεί εναντίον των σκοπών και των συμφερόντων του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση διαγραφής του παρόντος άρθρου οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών, από τη σχετική απόφαση για τη διαγραφή μέλους, να κοινοποιήσει αυτή με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή στο διαγραφέν μέλος.  Τα κατ’ αυτόν τον τρόπο διαγραφέν μέλος δεν δικαιούται να ζητήσει την εκκαθάριση του Σωματείου ούτε την επιστροφή των μηνιαίων συνδρομών.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 7, τροποποιείται ως εξής:

Κάθε μέλος δικαιούται με αίτησή του να αποχωρήσει από το Σωματείο.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 8, τροποποιείται ως εξής:

Κάθε μέλος, εφόσον δεν διαγράφηκε με απόφαση της Γενική Συνέλευσης, μπορεί με αίτησή του εντός μηνός από τη γνωστοποίηση σε αυτό της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής του, να αιτηθεί την επανεγγραφή του.  Επί της αιτήσεως αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αμετάκλητα.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

                                                            

Άρθρο 9, τροποποιείται ως εξής:

 

Τα μέλη υποχρεούνται:

1) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις.

3) Να καταβάλουν κατά την εγγραφή τους το ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα εγγραφής.

4) Να καταβάλουν τη μηνιαία εισφορά τους. Το ποσό της εγγραφής και της μηνιαίας εισφοράς διαμορφώνεται και μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναλόγως.

 

Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα.  Ειδικότερα όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις εκ του καταστατικού απορρέουσας υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το Νόμο.  Έχουν δικαίωμα άπαντες να μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης ή άλλων εκδηλώσεων και ενεργειών του Συλλόγου προς υποστήριξη και επιδίωξη των συμφερόντων των και του σκοπού του Σωματείου.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

 

Άρθρο 10, Πόροι του Συλλόγου, τροποποιείται ως εξής:

 1. Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι εθελοντικές εισφορές των μελών.

β) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της οργάνωσης.

γ) Τα έσοδα δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών ως και διαφόρων εκδηλώσεων και εορτών.

2. Ο τρόπος καθορισμού και το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των συνδρομών ορίζονται από το καταστατικό.

3. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς το Σύλλογο γίνονται πάντοτε επώνυμα.

4. Απαγορεύεται να δέχεται εισφορές και ενισχύσεις από εργοδότες ή οργανώσεις τους, καθώς και από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 11, τροποποιείται ως εξής:

α)   Το Σωματείο στις δικαστικές και εξωδικαστικές σχέσεις αυτού εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ευθύνεται για τις αναληφθείσες από αυτό υποχρεώσεις. Το Σωματείο αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις μέσω των συναπτόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιοπραξιών, οι οποίες εμπίπτουν στον κύκλο της αρμοδιότητάς του, όπως αύτη καθορίζεται από το καταστατικό και από την περί Σωματείων και του Α.Κ. κεί­μενη νομοθεσία.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκπροσώπηση του Σωματείου ευθύνεται  έναντι αυτού για την ακριβή τήρηση και τους περιορισμούς του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, οι οποίοι περιορισμοί τίθενται από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Το Σωματείο στις εξωδικαστικές και μόνο σχέσεις του μπορεί να αντιπροσωπευθεί από οποιοδήποτε μέλος κατόπιν ειδικής εξουσιοδοτήσεως υπογεγραμμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Όλα τα έγγραφα του Σωματείου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντιπρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Γενικό Γραμματέα.

ε) Τα έγγραφα επ’ ονόματι του Σωματείου απευθύνονται και επιδίδονται προς τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα, οι οποίοι και το εκπροσωπούν δικαστικά.

 

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 12, τροποποιείται ως εξής:

Όργανα της Διοίκησης είναι:

1)     Η Γενική Συνέλευση των μελών

2)     Το Διοικητικό Συμβούλιο

3)     Η Εκτελεστική Επιτροπή

4)     Η Εξελεγκτική Επιτροπή/εποπτικό

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 13, τροποποιείται ως εξής:

 

1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί το Σωματείο αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, εκ των οποίων τα έξι (6) προέρχονται εκ των υπηρετούντων στην Π.Δ.Α. (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής) και  τα έντεκα (11) εκ  των υπηρετούντων στην επαρχία. Από τα έντεκα (11) μέλη των επαρχιών τρία (3) μέλη πρέπει να υπηρετούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ηπείρου, δύο (2) μέλη στην Περιφέρεια Κεντρικής και  Στερεάς Ελλάδας, τρία (3) μέλη στην Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης, ένα (1) μέλος στην Περιφέρεια Νήσων και  δύο (2) μέλη σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω Περιφέρειες.

2.   Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών ανά τριετία, με μυστική ψηφοφορία, κατά την οποία παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος, εκλέγοντας ταυτόχρονα τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

3.   Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την ανάδειξή του και με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού, και σε περίπτωση αμέλειας ή καθυστέρησης πέραν των δέκα (10) ημερών, οποιουδήποτε εκ των ανακηρυχθέντων, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία:

Τον Πρόεδρο, τους τρεις (3) αντιπρόεδρους (Α’, Β΄, Γ’), τον Γενικό Γραμματέα, τους τρεις (3) αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς, τον Ταμία, τον αναπληρωτή Ταμία και τον Εκτελεστικό Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων. Τα ανωτέρω αξιώματα κατανέμονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω πλειοψηφία στην πρώτη ψηφοφορία, αυτή επαναλαμβάνεται, οπότε αρκεί σχετική πλειοψηφία. Το ανωτέρω εκλεγόμενο προεδρείο αποτελεί την εκτελεστική επιτροπή του Σωματείου.

4.   Το Δ.Σ. με πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συνεδριάζει, οπωσδήποτε τέσσερις φορές το χρόνο, εκτάκτως δε όσες φορές κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον εννέα (9) σύμβουλοι, με αίτησή τους στην οποία θα αναγράφονται οι λόγοι και τα προς συζήτηση θέματα.  Ο Πρόεδρος υποχρεούται εντός δέκα ημερών από της λήψεως της αιτήσεως να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να δίνει στα μέλη του την δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής και ψήφου, με ηλεκτρονική, διαδικτυακή ή δικτυακή, σύνδεση.

5.   Μέλη του Συμβουλίου τα οποία απουσιάζουν από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, χωρίς να παράσχουν εξηγήσεις για την απουσία τους εγγράφως προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., εκπίπτουν του αξιώματός τους και αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά με απόφαση του Δ.Σ.

Σχετικά με το βάσιμο των εξηγήσεων, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, σε περίπτωση υπηρεσιακού κωλύματος ή διαρκούς απουσίας από την έδρα του Σωματείου, λόγω ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση ασθένειας που διαρκεί παραπάνω από τρεις συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις, αναπληρούνται προσωρινά τα τακτικά μέλη του Δ.Σ., από τα κατά σειρά αναπληρωματικά, και επανέρχονται αμέσως στη θέση τους μόλις εκλείψει το κώλυμα. Η κατ’ αυτόν τον τρόπο αναπλήρωση τακτικού μέλους Δ.Σ. από αναπληρωματικό, καθώς και η επάνοδος του τακτικού μέλους στη θέση του, γίνονται πάντοτε με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Εάν μείνει κενή θέση κάποιου μέλους εκ του Δ.Σ. και μετά την εξάντληση του πίνακα των αναπληρωματικών μελών, το Δ.Σ. συνεχίζει τις εργασίες του μέχρι τη λήξη της θητείας του, εφόσον μετέχουν σε αυτό έντεκα (11) μέλη, από τα οποία τα εννέα (9) να προέρχονται από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ.

Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται λήξασα η θητεία του Δ.Σ. και διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

6.   Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει το καταστατικό και εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

7.   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την απεργία, για αλλεπάλληλες στάσεις εργασίας την ίδια ημέρα ή για κάθε άλλη μορφής αγωνιστική εκδήλωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία και εγκρίνει κάθε είδους δαπάνες για τη λειτουργία του Σωματείου, μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση προϋπολογισμού.

Επίσης, διοικεί τις υποθέσεις του Σωματείου, μέσα στα όρια του καταστατικού και του Νόμου, τηρεί τα υποχρεωτικά εκ του νόμου βιβλία του Σωματείου, καθώς και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο και αναγκαίο.

Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό, τα θέτει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, συγκαλεί με αποφάσεις του τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, αποφασίζει και μεριμνά εν γένει για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, με περιοδεία των Συμβούλων, και υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ.

Κάθε απόφαση που αφορά την έκφραση εμπιστοσύνης προς την εκτελεστική επιτροπή και προσωπικά εν γένει ζητήματα, λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των μελών Δ.Σ. που συνεδριάζουν.

Ο ορισμός των προσώπων του Συλλόγου στα διάφορα όργανα του Κανονισμού ΚΚΠ-ΔΕΗ, καθώς και κάθε άλλη πράξη γίνονται πάντοτε με φανερή ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 14, τροποποιείται ως εξής:

1.     Η εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. για θέματα της αρμοδιότητάς της και κάθε σχετική προκαταρκτική ενέργεια ανήκει στην εκτελεστική επιτροπή.

2.     Η εκτελεστική επιτροπή συνέρχεται σε Συνεδρίαση κάθε μήνα μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου ή του Γενικού Γραμματέα ή των νόμιμων αναπληρωτών τους. Βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται έξι (6) μέλη αυτής, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος.

3.     Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Εκτελεστική επιτροπή αναπτύσσει πρωτοβουλία εντός των ορίων του παρόντος καταστατικού και των κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.     Στην Εκτελεστική επιτροπή ανατίθεται ειδικότερα: α) η προετοιμασία των εισηγήσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων, β) η προετοιμασία των εισηγήσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ., γ) η σύνταξη των προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών, οι οποίοι στη συνέχεια τίθενται υπ’ όψιν του Δ.Σ. για την τελική διαμόρφωση, δ) η πρόσληψη και η απόλυση του προσωπικού του Σωματείου και ο καθορισμός των αποδοχών τους βάσει του νόμου, του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

 

Άρθρο 15, τροποποιείται ως εξής:

1.     Ο Πρόεδρος μαζί από κοινού το Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο σε όλες του τις σχέσεις, ενώπιον των Δικαστηρίων, πάσης φύσεως Αρχών του Κράτους και έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Ουδέποτε ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας μεταβαίνουν κατά μόνας στις αρχές ή τους εκπροσώπους της εργοδότριας ΔΕΗ για την προβολή, συζήτηση και επίλυση οποιουδήποτε θέματος του Σωματείου και ως εκπρόσωποί του, αλλά εμφανίζονται πάντοτε από κοινού, ενεργούν συλλογικώς και από κοινού ή με μέλη του Δ.Σ. οριζόμενα με απόφαση του Δ.Σ.

Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη οποιουδήποτε οργάνου ή Επιτροπής του Σωματείου. Καμία μεμονωμένη εκπροσώπηση δεν δεσμεύει το Σωματείο για οποιοδήποτε θέμα, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση, και μόνο κατόπιν προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.     Ο Πρόεδρος μετά του Γενικού Γραμματέα, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και  έκτακτες, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο, κοινοποιεί την Ημερησία διάταξη αυτού, τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Επίσης διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και  του Δ/κού Συμβουλίου, μέχρι την οριστική εκλογή προεδρείου. Δίδει   κατά σειράν το λόγο στα μέλη του Δ.Σ. και ανακαλεί στην τάξη, δυνάμενος να προβεί σε οριστική αφαίρεση του λόγου από κάποιον που παρεκτρέπεται, αφού προηγουμένως α/ ανακαλέσει αυτόν στην τάξη και β/ διακόψει προσω­ρινά τη συνεδρίαση προς αποκατάσταση της τάξεως, χωρίς επιτυχία. Θέτει σε ψηφοφορία τα θέματα της ημερησίας διάταξης και τις επ’ αυτών προτάσεις κατά τη σειρά υποβολής τους.

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο,   υπογράφουν τα εξερχόμενα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. μετά του Προέδρου αυτών, υπογράφουν τα εντάλματα πληρωμών και  επιβλέπουν την εφαρμογή των αποφάσεων και  την καλή διαχείριση. Γενικώς, ανεξάρτητα από τη συλλογική ευθύνη των μελών του Δ.Σ. έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του Σωματείου, για την προώθηση των διεκδικήσεων και την οργάνωση και διεξαγωγή των διεκδικητικών αγώνων.

 

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

 

Άρθρο 16, τροποποιείται ως εξής:

Οι Αντιπρόεδροι εκτός των γενικών καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ., αναπληρούν κατά σειρά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

 

Άρθρο 17, τροποποιείται ως εξής:

Ο Γενικός Γραμματέας πλην των ανωτέρω κοινών μετά του Προέδρου καθηκόντων του, διευθύνει τα γραφεία του Σωμα­τείου, έχει την ευθύνη κανονικής λειτουργίας αυτών, φυλάσσει με υπευθυνότητα τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου, το πρωτόκολλο, την αλληλογραφία και αντίγραφα παντός εξερ­χόμενου εγγράφου. Τηρεί κάθε οριζόμενο από το Νόμο ή το Δ.Σ. διοικητικό βιβλίο. Επιμελείται της συντάξεως και  συνυπογράφει τα πρακτικά συνεδριάσεως των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά του Προέδρου των Συνελεύσεων και των οριζόμενων πρακτικογράφων, καθώς και τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. μετά του Προέδρου και της πλειοψηφίας τουλάχιστον των μετεχόντων στη συνεδρίαση των μελών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα, τον αναπληρώνει πάντοτε ο Α’ Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Α' Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, τον αναπληρώνει ο Β’ αναπληρωτής, ο οποίος ανεξάρτητα από κάθε άλλο καθήκον έχει ειδικώς την ευθύνη τηρήσεως σε βιβλίο ή βιβλία αριθμημένα και θεωρημένα από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου του Μητρώου Μελών του Σωματείου, στο οποίο καταχωρούνται:

Ο αύξων αριθμός, το ονοματεπώνυμο και  το πατρώνυμο, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, η χρονολογία και η αστυνομική αρχή εκδόσεως της, το έτος γεννήσεως, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας, ο τόπος προσφοράς των υπηρεσιών, η μισθολογική ομάδα στην οποία ανήκει στη ΔΕΗ, η επαγγελματική ειδικότητα, ο αριθμός μητρώου μισθο­δοσίας ΔΕΗ, η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής, οι χρονικοί περίοδοι που το μέλος κατέβαλλε τις μηνιαίες συνδρομές του, στις δε τηρούμενες στήλες ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ να αναγράφεται η χρονολογία διευθύνσεως κατοικίας, τόπος παροχής υπηρεσιών, αλλαγής ειδικό­τητας, καθώς και κάθε άλλη μεταβολή, η οποία θα φανεί χρήσιμη για το αρχείο του Σωματείου. Επίσης, υποχρεού­ται να τηρεί και αντίγραφα όλων των Μητρώων Μελών των Σωματειακών παραρτημάτων / τμημάτων, δεόντως ενημερωμένα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Β' Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, τον αναπληρώνει ο Γ’ αναπληρωτής.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 18, τροποποιείται ως εξής:

Ο Α’ ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη εσόδων του Σωματείου, βάσει διπλότυπων αποδείξεων, εξαιρουμένων των εκ μπλόκ αριθμημένων και  θεωρημένων από την εξελεγκτι­κή επιτροπής, οι οποίες καταχωρούνται προ πάσης χρήσεως στο βιβλίο συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Ο Ταμίας Α' εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και όλες τις συνδρομές των μελών απευθείας από τη ΔΕΗ ή από κάθε ένα μέλος.

Ο Ταμίας τηρεί τα Βιβλία Εσόδων – Εξόδων / εισπράξεων και πληρωμών, βιβλίο περιουσίας του Σωματείου και βιβλίο ταμείου. Ο Ταμίας υποχρεούται να ενημερώνει κάθε μήνα τον Α' Αναπληρωτή Γραμματέα περί της πληρωμής ή μη της συνδρομής κάθε μέλους, για την άμεση και τακτική από αυτόν ενημέρωση του Μητρώου Μελών.

Υποχρεούται τακτικά και  στο τέλος κάθε μήνα οπωσδήποτε να ανακοινώσει στο Δ.Σ. τη μηνιαία λογιστική κατάσταση του ταμείου, η οποία θα καταχωρεί­ται στα πρακτικά του Δ.Σ., τον αριθμό των των μελών που κατέβαλαν τη συνδρομή τους, καθώς και τις οφειλές αυτών που δεν κατέβαλαν και να εισηγείται μέτρα κανονικής είσπραξης αυτών.

Υποχρεούται επίσης να παρέχει πληροφορίας για την οι­κονομική κατάσταση του Ταμείου σε κάθε έκτακτη συνεδρίαση του Δ,Σ. ή αν του ζητηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Προετοιμάζει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό και τους θέτει για έγκριση ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Υποχρεούται να καταθέτει εις κάποια εκ των Τραπεζών στο όνομα του Σωματείου κάθε χρηματικό ποσό που βρίσκεται εις χείρας του, έχοντας τη δυνατότητα να κρατά εις χείρας του το καταρτιζόμενον με απόφαση του Δ.Σ. εκάστοτε ποσό.

Η εν λόγω απόφαση που αφορά τα εις χείρας του Α' Ταμία ευρισκόμενα χρήματα δύναται  να διαφοροποι­είται  όποτε παρίσταται ανάγκη. Οποιαδήποτε ανάληψη οποιουδή­ποτε ποσού εκ των κατατεθειμένων χρημάτων  γίνεται από τον Α' Ταμία με έγκριση Προέδρου και   Γενικού  Γραμματέα. Γι’ αυτό, απαιτείται εφάπαξ απόφαση του Δ.Σ. γνωστοποιούμενη προς την Τράπεζα, στην οποία θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυ­μα του Α' και Β’ Ταμία και το δικαίωμα αναλήψεως από τον Α’ και Β’ Ταμία και το δικαίωμα αναλήψεως από τον Α' Ταμία οποιουδήποτε ποσού, αντίγραφο της οποίας δεόντως επικυρωμένο προσκομίζεται   στην Τράπεζα.

Ο Ταμίας Α' είναι προσωπικώς υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων, καθώς και για κάθε ανωμαλία στη διαχείρισή του. Ο Α' Ταμίας μπορεί να διατηρεί θυρίδα στο όνομα του Σωματείου παρά κάποια εκ των Τραπεζών για τη φύλαξη των κινητών αξιών/ομολογιών κλπ, εφόσον αυτό αποφασιστεί από το Δ.Σ. Παρακατάθεση και ανάληψη αυτών θα τελεί υπό τους ως άνω περιορισμούς καταθέσεως και  αναλήψεως χρημάτων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Α’ Ταμία, τον αναπληρώνει με εξουσιοδότησή του ο Β’ Ταμίας. Ο Β’ Ταμίας υποχρεούται να διατηρεί όλα τα βιβλία περιουσιακής κατάστασης του Συλλόγου. Είναι δε υπεύθυνος και υπόλογος έναντι του Δ.Σ. για όσο διάστημα αναπληρώνει τον Α' Ταμία.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 19, τροποποιείται ως εξής:

Ο επί των Δημοσίων σχέσεων εκλεγείς εκτελεστικός σύμβουλος, εισηγείται προς την εκτελεστική επιτροπή την έκδοση πάσης φύσεως εντύπων και έχει την ευθύνη διεκπεραιώσεως και διακινήσεως αυτών. Επιπροσθέτως, οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και μεριμνά για την ενημέ­ρωση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 20, τροποποιείται ως εξής:

1.   Ταυτόχρονα με την εκλογή των λοιπών οργάνων του Συλλόγου εκλέγεται πενταμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, τρία μέλη της οποίας υποχρεωτικά προέρχονται από τους υπηρετούντες στην Περιφέρεια Αττικής.

2.     Η εκλογή αυτής διενεργείται με πανελλαδική ψηφοφορία. Εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή της, η Εξε­λεγκτική επιτροπή συνερχόμενη εκλέγει  τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα της.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 21, τροποποιείται ως εξής:

1. Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου.  Παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με το νόμο και με τις διατάξεις του Καταστατικού για τα θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. Τα Τακτικά μέλη του Συλλόγου συνέρχονται σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.  Για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, το μέλος του Συλλόγου πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του που προβλέπονται από αυτό το Καταστατικό. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών ύστερα από μυστική ψηφοφορία (δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως/ηλεκτρονική) ή ύστερα από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ανάταση του χεριού, όπως ο νόμος και το Καταστατικό ειδικότερα ορίζουν ή όπως το σώμα αποφασίσει, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ποτέ όμως δεν παίρνονται «δια βοής» αποφάσεις σε Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση εξ’ αποστάσεως, καθώς και να ψηφίζει εξ’ αποστάσεως, με ηλεκτρονική, διαδικτυακή ή δικτυακή, σύνδεση, με όρους που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη μυστικότητα.

 

2. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε χρόνο συγκαλείται η τακτική συνέλευση των μελών του Συλλόγου όπου μπαίνουν στην κρίση και τον έλεγχο των μελών:

1. Τα πεπραγμένα, ο οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που έληξε και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.

2. Η έκθεση των ελεγκτών της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται στην κρίση της Συνέλευσης, και

4. Ανά τριετία οι αρχαιρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ., και των αντιπροσώπων για το Ε.Κ.Α.

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει ή αρνηθεί να συγκαλέσει την τακτική Γενική Συνέλευση, τότε αυτή συγκαλείται από το Πρωτοδικείο, ύστερα από αίτηση μέλους του Συλλόγου.

Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του Άρθρου αυτού, τα θέματα υποβάλλονται είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με γραπτή πρόταση η οποία όμως πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/10 των τακτικών μελών.  Τα θέματα αυτά υποβάλλονται στη συνέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισμένη προθεσμία.  Η έκθεση των πεπραγμένων και ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η έκθεση των ελεγκτών βρίσκονται στη διάθεση των μελών του Συλλόγου τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την ημέρα της πρώτης συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα του Συλλόγου με ανακοίνωση του Δ.Σ., που ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα.  Οι ανακοινώσεις γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση στο χώρο εργασίας πριν πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, προκειμένου για Γενική Συνέλευση με θέμα αρχαιρεσίες, οι ανακοινώσεις τοιχοκολλούνται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

Στην τακτική Γενική Συνέλευση παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου εκλέγεται η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), που αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

 

3. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή όταν τουλάχιστον το 1/10 των τακτικών μελών του Συλλόγου ζητήσει τη σύγκλησή της με γραπτή αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν και όταν ζητηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναφέρονται και θέματα για συζήτηση.

Για τις έκτακτες συνελεύσεις και την απαρτία τους ισχύουν όσα ορίζονται για τις τακτικές.  Σε αυτές δεν συζητείται κανένα άλλο θέμα, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει την έκτακτη συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τότε που του επιδόθηκε η αίτηση για την σύγκλησή της. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση που ζητήθηκε από το 1/10 των μελών του Συλλόγου η σύγκλησή της μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε από τα μέλη που υπέγραψαν για την έκτακτη σύγκληση της Γενική Συνέλευσης, και αφού παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου.

Προκειμένου για θέματα όπως εκλογή μελών οργάνων Διοίκησης, αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια όργανα (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, Εργατικό Κέντρο Αθήνας, κ.λπ.), κήρυξη απεργίας, Θέματα εμπιστοσύνης, συγχώνευση, προσχώρηση, ίδρυση ή αποχώρηση από ένωση απαιτείται μυστική ψηφοφορία.

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τόσα μέλη, όσα απαρτίζουν τον απαραίτητο αριθμό μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Στην πρώτη συνέλευση πρέπει να παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστο των παραπάνω μελών.  Αν δεν υπάρχει απαρτία σ' αυτή, καλείται νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πρώτη, οπότε πρέπει σ' αυτή να είναι παρόν το 1/4 τουλάχιστον των μελών.  Αν δεν υπάρχει απαρτία, καλείται τρίτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες κατά την οποία πρέπει να παρευρίσκεται το 1/5 τουλάχιστον των μελών.  Αν δεν υπάρχει απαρτία και στην τρίτη Γενική Συνέλευση καλείται καινούρια μετά από πέντε ημέρες και το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσους παρόντες.  Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των μελών τα οποία παρευρίσκονται.

Για ειδικά θέματα, όπου ο νόμος απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί η Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσει τη διεξαγωγή καθολικής ψηφοφορίας των μελών του Συλλόγου μέσα στις επόμενες τριάντα (30) ημέρες, οπότε εφαρμόζεται κατ' αναλογία η διαδικασία που προβλέπεται για τις αρχαιρεσίες.

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας, σύμφωνα με τους όρους του ν. 1264/1982, όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, λαμβάνονται με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρονική ψήφο, και με όρους που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη μυστικότητα σύμφωνα με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

5. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος εκλέγεται με ανάταση του χεριού από τη Γενική Συνέλευση.  Για την εκλογή Προέδρου Γ.Σ. απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων, σε αριθμό ψήφων, υποψηφίων.  Εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 22, τροποποιείται ως εξής:

Το Δ.Σ. εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους κοινοποιεί προς τα μέλη την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα, ώρα, τρόπο συνεδριάσεως, τόπο συνεδριάσεως (εάν αυτή γίνεται διά ζώσης) και τα προς συζήτηση θέματα. Τόπος συνεδριάσεως της έκτακτης Γ.Σ. μπορεί να οριστεί και τόπος εκτός της έδρας του Σωματείου.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 23, τροποποιείται ως εξής:

1.     Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κάθε έτος, εντός του τελευταίου τριμήνου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος.

2.     Κατά την έναρξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου μέχρι την αλλαγή του Προεδρείου και διεξάγεται η εκλογή τριμελούς Προεδρείου. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τις συνεδριάσεις και έχει τα ίδια δικαιώματα που ορίζονται για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τις συνεδριάσεις αυτού.

3.     Το Δ.Σ. του Σωματείου μπορεί να καλέσει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα λόγου εργαζόμενους άλλων εργατοϋπαλληλικών οργανώσεων ή του Νομοθετικού Σώματος της χώρας, εάν κρίνει ότι η παράστασή τους θα συντελέσει στους σκοπούς του Σωματείου, πλην όμως η παρουσία τους περιορίζεται σε χρόνο πριν την έναρξη συζήτησης της ημερήσιας διάταξης ή μετά την εξάντληση των θεμάτων αυτής.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 24,  τροποποιείται ως εξής:

1.     Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων του Σωματείου και αντιπροσώπων για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ανώτερου βαθμού διενεργούνται ανά τριετία εντός πενήντα (50) ημερών από τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία εκλέγεται και η Εφορευτική Επιτροπή. Για τη διεξαγωγή αυτών, την ημερομηνία των εκλογών καθορίζει το Δ.Σ. στο πλαίσιο των ως άνω ορίων και την ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση. Η ψηφοφορία γίνεται είτε δια φυσικής παρουσίας, είτε ηλεκτρονικά εξ’ αποστάσεως, με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων. Ο Σύλλογος παρέχει υποχρεωτικά στα μέλη του τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων, με επιλογή και αξιοποίηση λογισμικού υπολογιστών (software), υπό την προϋπόθεση ότι αυτό διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. Τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης των ηλεκτρονικών ψήφων εισάγονται στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε..

2.     Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη του Σωματείου υπό τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα κατά την ημέρα σύνταξης του καταλόγου ψηφοφορίας και ανακήρυξης των υποψήφιων.

3.     Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με μέριμνα και ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής, επικουρούμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

 

Άρθρο 25, τροποποιείται ως εξής:

1.     Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή των οργάνων του Σωματείου εκλέγεται πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή μετά τριών (3) αναπληρωματικών, με μυστική ψηφοφορία και κατόπιν υποβολής υποψηφιοτήτων κατά την ίδια συνεδρίαση.

2.     Η εφορευτική επιτροπή συμπληρώνεται και από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, εφόσον προβλέπεται η παρουσία του από τη νομοθεσία.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 26, τροποποιείται ως εξής:

Μετά την εκλογή της η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει και καθορίζει τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες κατά τους όρους του παρόντος και της νομοθεσίας, τα οποία ανακοινώνει στα μέλη του Σωματείου με κάθε πρόσφορο μέσο.

Οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται εγγράφως στην Εφορευτική Επιτροπή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενης της εκλογής της.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 27, τροποποιείται ως εξής:

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται κατά το σύστημα της απλής αναλογικής, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι. Οι εκλογές διεξάγονται με ένα ψηφοδέλτιο, επιτυχόντες του οποίου ανακηρύσσονται αυτοί που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 28, καταργείται ως έχει.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 29, μετονομάζεται σε Άρθρο 28 και τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 28

Το Δ.Σ. παραδίδει στην εφορευτική επιτροπή καταστάσεις εις διπλούν, που περιέχουν όλα τα μέλη του Σωματείου και τα πλήρη ατομικά και υπηρεσιακά τους στοιχεία, δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό μητρώου ΔΕΗ, μισθολογική μονάδα και πόλη στην οποία υπηρετεί κάθε μέλος.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 30, μετονομάζεται σε Άρθρο 29 και τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 29

Η ψηφοφορία διεξάγεται είτε δια ζώσης στην Αθήνα στα γραφεία του Σωματείου είτε ηλεκτρονικά εξ’ αποστάσεως, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου.

Σε περίπτωση δια ζώσης ψηφοφορίας, άπαντα τα ενεργά μέλη του Σωματείου προσέρχονται να ψηφίζουν, τόσο όσα υπηρετούν στην Περιφέρεια Αττικής, όσο και όσα υπηρετούν στις Περιφέρειες επαρχίας. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο παριστάμενος Δικαστικός αποσφραγίζει την κάλπη και καταμετρά τους σε αυτή ευρισκόμενους φάκελους, χωρίς να τους ανοίξει, των οποίων ο αριθμός πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό των ψηφισάντων. Εάν βρεθούν παραπάνω φάκελοι, απορρίπτονται οι τυχόν μη φέροντες τη σφραγίδα του Σωματείου, άλλως απορρίπτονται τυχαία οι πλεονάζοντες σφραγισμένοι.

Για την ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι ενέργειες αυτής.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 31, καταργείται ως έχει.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 32, μετονομάζεται σε Άρθρο 30 και τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 30

Σε κάθε έδρα Περιοχής της ΔΕΗ, δύναται να ιδρυθούν δια του παρόντος κανονισμού τοπικά Παραρτήματα. Μέλη του Τοπικού Παραρτήματος είναι όσοι υπηρετούν εντός της περιοχής, καθώς και όσοι υπηρετούν στα πρακτορεία και υποπρακτορεία της Περιοχής. Η δράση και λειτουργία των ως άνω Τοπικών Παραρτημάτων θα καθοριστούν από εσωτερικό κανονισμό, τον οποίο θα εκδώσει το Δ.Σ.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 33, μετονομάζεται σε Άρθρο 31 και τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 31

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει εις διπλούν πρακτικό περί εκλογής, διαλογής των ψήφων, ανακήρυξης των επιτυχόντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών των οργάνων του Σωματείου, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη και τον Πρόεδρο αυτής. Το ένα από τα Πρακτικά παραδίδεται στον  Πρόεδρο του Δ.Σ. με απόδειξη, ενώ το άλλο κατατίθεται από το Δικαστικό στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, εάν χρειάζεται.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 34, μετονομάζεται σε Άρθρο 32 και τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 32

Το Σωματείο, όπως ο νόμος ορίζει, τηρεί ψηφιακά τα ακόλουθα βιβλία:

α) Μητρώο μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα, προκειμένου για μέλη-φυσικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.

β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

γ) Πρακτικών συνεδριάσεων διοίκησης.

δ) Ταμείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της οργάνωσης.

 2. Γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

3. Τα μέλη της οργάνωσης και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία.

4. Τα παλαιά βιβλία φυλάσσονται υπ’ ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, στο αρχείο του Συλλόγου.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.

 

 

Άρθρο 35, μετονομάζεται σε Άρθρο 33 και τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 33

Σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή και φέρει την ένδειξη, κυκλικά μεν Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων – Καταμετρητών Ομίλου Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε./Κ.Η.Ε και το μέσο αυτής, την ένδειξη με κεφαλαία γράμματα ΠΑ.Σ.Ε.Κ. - Κ.Η.Ε.   Ως αντικατάσταση της καθέτου δύναται να φέρει τον κεραυνό, διεθνές σήμα της ενέργειας, με κατεύθυνση αριστερά.

 

Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά εάν συμφωνείτε με την ανωτέρω τροποποίηση.