Home » , , » Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών: Επιστολή για την άρση της αδικίας στο άνοιγμα των μισθολογικών κλιμακίων καταμετρητών (ΔΟ2Β), πτυχιούχων Εργοδηγών

Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών: Επιστολή για την άρση της αδικίας στο άνοιγμα των μισθολογικών κλιμακίων καταμετρητών (ΔΟ2Β), πτυχιούχων Εργοδηγών

Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών: Επιστολή για την άρση της αδικίας στο άνοιγμα των μισθολογικών κλιμακίων καταμετρητών (ΔΟ2Β), πτυχιούχων Εργοδηγών

Επιστολή στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του ΔΕΔΔΗΕ, με κοινοποίηση στη ΓΕΝ.Ο.Π. / ΔΕΗ-ΚΗΕ, απέστελλε το Προεδρείο του Πανελλαδικού Συλλόγου Καταμετρητών – Εισπρακτόρων ΔΕΗ, σχετικά με την με την κατάφωρη αδικία που παρατηρείται στην μισθολογική εξέλιξη μισθωτών της Κατηγορίας – ειδικότητας ΔΟ2Β Καταμετρητών του ΔΕΔΔΗΕ (άνοιγμα κλιμακίων), με τη στασιμότητα πολλών συναδέλφων πτυχιούχων Εργοδηγών-Μηχανολόγων αποφοίτων Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής, ακόμη και Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Ε., ΤΕΛ, Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ. κλπ) στο μ.κ. 3.
Το σωματείο μας προχώρησε επίσης,  με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και όλων εν γένει των εργαζομένων, σε όλες τις νόμιμες ενέργειες (δικαστικές διεκδικήσεις και παρεμβάσεις) για την αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος των συναδέλφων.
Απαιτούμε λοιπόν, την άμεση εφαρμογή του νόμου, με το άνοιγμα των κλιμακίων στους εργαζόμενους, εφόσον εκείνοι προσκομίζουν πτυχίο στάθμης εργοδηγού, Τεχνικής  Σχολής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό ισοτιμίας της σχολής από την οποία αποφοίτησαν με το Λύκειο, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλο αρμόδιο φορέα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αναμένουμε και ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ, όπως πράττουμε και μείς ως εργαζόμενοι, όταν και όπου μας ζητηθεί.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι Καταμετρητές (ΔΟ2Β) που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Πανελλαδικό Σύλλογο Καταμετρητών:
Τηλ.: 2105222049 – FAX: 2105227287 ή 2117706295, email:
pskedei@gmail.com

Διαβάστε τη σχετική επιστολή:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Δ.Ε.Η.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.-Κ.Η.Ε.
Αριθ. Πρωτ.: 1694                                                                 
Αθήνα 01-03-2017                                                                                                                                                                                                                                 

ΠΡΟΣ: ΔΕΔΔΗΕ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ,


             Λεωφόρος Συγγρού 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ: ΓΕΝ.Ο.Π. / ΔΕΗ-ΚΗΕ


             Στουρνάρη 73-75 Αθήνα, Τ.Κ.104-32

Θέμα:  Ενημερωτικό σημείωμα για την μισθολογική εξέλιξη μισθωτών ΔΟ2Β

Σχετικά με την κατάφωρη αδικία που παρατηρείται στην μισθολογική εξέλιξη μισθωτών της Κατηγορίας – ειδικότητας ΔΟ2Β Καταμετρητών του ΔΕΔΔΗΕ, με τη στασιμότητα πολλών συναδέλφων πτυχιούχων Εργοδηγών-Μηχανολόγων αποφοίτων Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής, ακόμη και Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Ε., ΤΕΛ, Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ. κλπ) στο μ.κ. 3 (άνοιγμα ως το μ.κ. 2 με «ημικλιμάκια») θέλουμε να σας αναφέρουμε τα εξής:
Η Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 28ης Φεβρουαρίου 1990, μεταξύ της εργοδότριας επιχείρησης της ∆ΕΗ και της Γενικής Ομοσπονδίας Προσωπικού ∆ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ), που έχει αναγνωρισθεί ως η Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση του Προσωπικού της ∆ΕΗ, για την «Ανακλιμάκωση  μισθολογικών κλιμακίων εξέλιξης προσωπικού ΚΚΠ/∆ΕΗ» και ειδικότερα στο Άρθρο 4 (Κλάδοι - Κατηγορίες - Βαθμίδες - Ειδικότητες - Προσόντα - Οργανικές θέσεις Προσωπικού), § 7 (∆Ο2-Λοιποί ∆ιοικητικο-οικονοµικοί), αναφέρει τα εξής: «Για μισθολογική εξέλιξη στα μισθολογικά κλιμάκια 10-1α: Απολυτήριο Λυκείου ή Απολυτήριο Εξατάξιας Σχολής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, σε συνδυασμό ενδεχομένως µε πρόσθετο προσόν που απαιτείται για την άσκηση της οικείας ειδικότητας».
Εν τούτοις, στη συνέχεια, υπήρξαν πολλές διακρίσεις ειδικά μεταξύ των κατόχων Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και εκείνων με Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου καθώς και πτυχιούχων Εργοδηγών-Μηχανολόγων αποφοίτων Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς οι τελευταίοι παρέμεναν «στάσιμοι» στο μ.κ.3, εξομοιούμενοι ουσιαστικά με κατόχους Απολυτήριου Γυμνασίου ή Ενδεικτικού Γ' Τάξης Εξατάξιας Σχολής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.
Το σωματείο μας, με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και όλων εν γένει των εργαζομένων, προχώρησε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος των συναδέλφων:
Σύμφωνα με σειρά δικαστικών αποφάσεων (αναφέρουμε ενδεικτικά: Απόφαση 322/2001/Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 341/2002/Εφετείου Αθηνών/ Υπόθεση Ρούσσση Χρ. και άλλων, 490/2006/Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 8463/2007/Εφετείου Αθηνών/Δρούγου Νικ. και άλλων, 863/2015/Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών/Υπόθεση Αποσπόρη Α.), οι μισθωτοί της ΔΕΗ του Κλάδου ΔΟ της Κατηγορίας ΔΟ2 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί) που κατέχουν, Πτυχίο Εργοδηγού - Μηχανολόγου, το οποίο είναι ισότιμο με τίτλο σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου της 2βάθμιας Εκπαίδευσης και συνεπομένως με απολυτήριο (Γενικού) Λυκείου ή Εξατάξιας Σχολής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, έχουν το προσόν που απαιτεί το άρθρο 44 του Κ.Κ.Π./Δ.Ε.Η. για να προαχθούν στα μ.κ. 10-1α. Αναφέρουμε επίσης πως η ΔΕΗ αποδέχτηκε την συμβιβαστική επίλυση των περιπτώσεων με εφετειακές αποφάσεις (για παράδειγμα: ΔΝΥ/7981/9-12-2002), καταβάλλοντάς τους ταυτόχρονα τα επιδικασμένα ποσά,  καθώς έκρινε πως η αίτηση αναιρέσεως για εκείνες δεν θα ευδοκιμούσε.
Επίσης, η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων της ΔΕΗ ενέκρινε το 2010, με σκοπό να μην υπάρχει πλέον καμιά διαφοροποίηση, όσον αφορά στους κατόχους Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και αυτούς με Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου - Τεχνικής Κατεύθυνσης (σχετικά: ΓΔ/ΑΝΠΟ 480/26.02.2010, ΔΑΝΠ/57080/05.07.2010 και ΔΑΝΠ/60499/13.10.2010) την αναδιαμόρφωση της μισθολογικής εξέλιξης στους Διοικητικοοικονομικούς μισθωτούς, ΔΟ2,  κατόχους Απολυτηρίου Λυκείου (Γενικού ή Τεχνικού) ή Απολυτηρίου Εξατάξιας Σχολής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, η μισθολογική και προαγωγική εξέλιξη των υπόψη μισθωτών θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ (άρθρο 4 και 23) και στις σχετικές ρυθμίσεις, ως εκ τούτου καταληκτικό κλιμάκιο για τους εν λόγω μισθωτούς θα είναι το μ.κ. 1Α. Ειδικότερα για τους μισθωτούς οι οποίοι είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Τεχνικού Λυκείου – Τεχνικής Κατεύθυνσης ή Απολυτηρίου Εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και εντάχθηκαν στη ΔΟ2 Κατηγορία και στο μ.κ. 11 αυτής, αποφασίσθηκε η αναδιαμόρφωση της μισθολογικής τους εξέλιξης, θεωρώντας βάσει των ανωτέρω εισαγωγικό κλιμάκιο το μ.κ 10, ορίζοντας την ημερομηνία μελλοντικής κρίσης για το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο στο οικείο ΒΟΚ, χωρίς να δοθούν αναδρομικά. 
Παρ’ όλα αυτά όμως παρατηρείται ακόμη και σήμερα το φαινόμενο να μην αναδιαμορφώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ η μισθολογική εξέλιξη συναδέλφων ΔΟ2Β, που αποδεδειγμένα κατέχουν τίτλους σπουδών ισότιμους με εκείνους του Λυκείου, δηλαδή Σχολής Μέσης Γενικής ή Τεχνικής Εκπαίδευσης τριετούς φοίτησης με πτυχίο στάθμης εργοδηγού,  όπως ο νόμος αλλά και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ορίζουν, παρότι έχουν προσκομίσει βεβαιώσεις ισοτιμίας.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η αναίτια ταλαιπωρία των συναδέλφων μισθωτών της εταιρίας, εργαζομένων σήμερα στον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και η σοβαρή οικονομική επιβάρυνση της εταιρίας με επιπλέον έξοδα (δικαστικά, τόκοι υπερημερίας κλπ) για υποθέσεις που, εν τέλει, κρίνονται θετικά για τους εργαζόμενους.
Σας ενημερώνουμε πως εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις για συναδέλφους που έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά και περιπτώσεις συναδέλφων που προτίθενται να κινηθούν δικαστικά, σε περίπτωση που η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ δεν προβεί σε άμεση τακτοποίηση της κατάφορης αδικία κατά των παραπάνω μισθωτών. 
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την άμεση εφαρμογή του νόμου, με το άνοιγμα των κλιμακίων στους εργαζόμενους, εφόσον εκείνοι προσκομίζουν πτυχίο στάθμης εργοδηγού, Τεχνικής  Σχολής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό ισοτιμίας της σχολής από την οποία αποφοίτησαν με το Λύκειο, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλο αρμόδιο φορέα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  ΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Δ.Ε.Η.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.-Κ.Η.Ε.
Αρ. Εγγρ. Βιβλ. Πρωτ. Αθηνών 63 /3-4-1975
Αρ.Τροπ. Καταστ. Πρωτ. Αθηνών 2077/3-7-1985
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73 – 75 ΑΘΗΝΑ 104 32
ΤΗΛ. 2105222049 – FAX 2105227287
E-mail: pskedei@gmail.com

Facebook