Breaking

Καταστατικό

Καταστατικό του Συλλόγου Καταμετρητών
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Άρθρο 1ον
        Η διαπίστωση ότι η λύση και προστασία των οικονομικών, επαγγελματικών, εργασιακών, κοινωνικών και ηθικών προβλημάτων των καταμετρητών εισπρακτόρων οι οποίοι προσφέρουν την εργασία τους στην Δ.Ε.Η. απαιτεί την Πανελλήνια συσπείρωση σ΄ ένα και μοναδικό επαγγελματικό σωματείο, και η πρακτική που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα, έκαναν επιτακτική την ανάγκη να τροποποιηθή το Καταστατικό του Συλλόγου Καταμετρητών – Εισπρακτόρων Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού «ΣΚΕ – Δ.Ε.Η. – ΔΠ», ώστε ο σύλλογος να πάρει Πανελλήνια μορφή. 
        Δια το σκοπό αυτό η επωνυμία του μεταβάλλεται: σε «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Δ.Ε.Η.»

Άρθρο 2ον
        Έδρα του συλλόγου είναι η Αθήνα.

Άρθρο 3ον
        Σκοπός του Σωματείου είναι:  Ι) Η συνένωση όλων των εργαζομένων στη Δ.Ε.Η. Καταμετρητών – Εισπρακτόρων σε μια συνδικαλιστική οργάνωση για την από κοινού ενέργεια, μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών, επαγγελματικών και ηθικών συμφερόντων τους.
2)        Η εξασφάλιση καλύτερων όρων και συνθηκών εργασίας δια της βελτιώσεως της εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών σχέσεων και η επίβλεψη για την πιστή εφαρμογή τους.
3)        Η βελτίωση των πάσης φύσεως αποδοχών και προσθέτων υλικών απολαυών του προσωπικού.
4)        Η γενική μέριμνα και φροντίδα για την εξύψωση του βιοτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών και μεταξύ αυτών καλλιέργεια του πνεύματος της εργατικής αλληλεγγύης και συναδελφώσεως με στόχο τη διαμόρφωση συνδικαλιστικής συνειδήσεως και νοοτροπίας.
5)        Η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη εις τα άλλα εργατοϋπαλληλικά σωματεία στον αγώνα τους για την υπεράσπιση και προώθηση των συμφερόντων των μελών του και την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης.
6)        Η ανάπτυξη των αρχών του ελευθέρου συνδικαλισμού και ο σεβασμός των διεθνών συμβάσεων.
Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών θα χρησιμοποιηθούν όλα τα νόμιμα και θεμιτά μέσα καθοριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4ον
        Μέλη δύνανται να γίνουν υπάλληλοι της Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού υπηρετούντες εις αυτήν ως τακτικοί ή έκτακτοι με σχέσιν εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ωρισμένου χρόνου ως κατ/τες-εις/ρες, πρώην κατ/τες-εις/ρες.  Δ/κοί υπάλληλοι του Δ/νομικού κλάδου, εντεταγμένοι στο ΚΚΠ – Δ.Ε.Η. οπουδήποτε της χώρας και αν εργάζονται.

Άρθρο 5ον
        Ο επιθυμών να γίνη μέλος του Σωματείου υποβάλλει αίτησιν μετά υπευθύνου δηλώσεως ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τους όρους του καταστατικού, καταβάλλων το κεκανονισμένον ποσόν εγγραφής, και ότι αποδέχεται να γίνεται παρακράτησις εκ του μισθού του του ποσού της μηνιαίας συνδρομής του, προς το σωματείο.  Επί της παραδοχής ή μη της αιτήσεως αποφαίνεται το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός 30 ημερών από της υποβολής της.
        Εν περιπτώσει απορριπτικής αποφάσεως τούτου δύναται το υποψήφιον μέλος να προσφύγη ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως εις την πρώην μετά την απόρριψιν συνεδρίασιν ήτις συζητεί επί της σχετικής αιτήσεως προ των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και αποφασίζει αμετακλήτως.

Άρθρο 6ον
        Δι΄ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται παν μέλος όπερ Ι) καθυστερεί την καταβλητέαν μηνιαίαν εισφοράν του πέραν του εξαμήνου, ως και πάσαν οφειλήν εις το Σωματείον.
2)        Παν μέλος μη συμμορφούμενον με τας διατάξεις του καταστατικού ή τας αποφάσεις των οργάνων του σωματείου.
Δι’  αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως διαγράφεται παν μέλος εφ΄ όσον δια την διαγραφή του συντρέχει σπουδαίος λόγος ιδία δε όταν εκ προθέσεως και αποδεδειγμένως ενεργεί εναντίον των σκοπών και των συμφερόντων του Σωματείου.
Το Διοικητικόν συμβούλιον εις πάσαν περίπτωσιν διαγραφής του άρθρου τούτου οφείλει εντός τριάκοντα (30) ημερών από της σχετικής αποφάσεως περί διαγραφής μέλους, όπως κοινοποιήση ταύτην δια συστημένης επιστολής ή δια δικαστικού κλητήρος εις το διαγραφέν μέλος.   Το ούτω διαγραφέν μέλος δεν δικαιούται να ζητήση την εκκαθάρισιν του Σωματείου, ουδέ την επιστροφήν των μηνιαίων αυτού συνδρομών.

Άρθρο 7ον
        Έκαστον μέλος δύναται δι΄ αιτήσεως του ν΄ αποχωρήση του Σωματείου.

Άρθρο 8ον
        Πάν μέλος, εφ΄ όσον δεν διεγράφη δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δύναται δια σχετικής αιτήσεως του εντός μηνός από της γνωστοποιήσεως εις αυτό της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής του, όπως αιτήση την επανεγραφήν του.  Επί της αιτήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει αμετακλήτως.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Άρθρον 9ον
        Τα μέλη υποχρεούνται: Ι) Να συμμορφούνται προς τας διατάξεις του καταστατικού και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.  2) Να προσέρχωνται εις τα Γενικάς Συνελεύσεις.  3) Να καταβάλουν ως δικαίωμα εγγραφής άμα τη εγγραφή των δρχ. 100.  4) Την πρώτην εκάστου μηνός δρχ. 30, ως συνδρομήν.  Το ποσόν της εγγραφής και της μηνιαίας εισφοράς δύναται να αυξομειούται δι΄ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναλόγως.
        Πάντα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα.  Ειδικώτερον πάντα τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφ΄ όσον έχουν εκπληρώσει τας εκ του καταστατικού απορρεύουσας υποχρεώσεις των, συμφώνως προς το Νόμον.  Έχουν δικαίωμα πάντες να μετέχουν της Γεν. Συνελεύσεως ή άλλων εκδηλώσεων και ενεργειών του Σωματείου προς υποστήριξιν και επιδίωξιν των συμφερόντων των και του σκοπού του Σωματείου.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρον 10ον
        Οι πόροι του σωματείου προέρχονται:
Ι)      Εκ του ποσού του δικαιώματος εγγραφής των μελών.
2)     Εκ του ποσού των μηναίων ή εκτάκτων αυτών συνδρομών.
3)     Εκ δωρεών προς το Σωματείον, λαχείων κλπ.
4)     Εκ των τόκων των τυχών καταθέσεων του Σωματείου, ως και εκ των πάσης φύσεως εσόδων και εκτάκτων εκ πάσης νομίμου αιτίας συνεισφορών προς τούτων υπό οργανισμών και ο ΟΔΕΠΕΣ μέχρι καταργήσεως του κλπ.

Άρθρον 11ον
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
α)  Το Σωματείον εις τας δικαστικάς και εξωδίκους αυτού σχέσεις εκπροσωπείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθυνομένου δια τας υπ΄ αυτού αναλαμβανομένας υποχρεώσεις.  Το Σωματείον αναλαμβάνει δικαιώματα και  υποχρεώσεις δια των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συναπτομένων δικαιοπραξιών εντός του κύκλου της αρμοδιότητός του, ως αύτη καθορίζεται υπό του καταστατικού και περί Σωματείων και του Α.Κ. κειμένης νομοθεσίας.
β)  Το Διοικητικόν Συμβούλιον εν τη εκπροσωπήσει του Σωματείου ευθύνεται έναντι τούτου δια την ακριβή τήρησιν και τους περιορισμούς του προς εκπροσώπησιν δικαιώματος, οίτινες περιορισμοί τίθενται υπό του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
γ)     Το Σωματείον εις τας εξωδίκους και μόνον σχέσεις του δύναται να αντιπροσωπευθή παρ΄ οιουδήποτε μέλους κατόπιν ειδικής εξουσιοδοτήσεως υπογεγραμμένης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ)     Πάντα τα έγγραφα του Σωματείου υπογράφονται παρά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αντιπροέδρου ή ετέρου προσώπου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέως.
ε)     Τα επ΄ ονόματι του Σωματείου δικόγραφα απευθύνονται και επιδίδονται προς τον Πρόεδρον ή τον Γενικόν Γραμματέα, αίτινες και εκπροσωπούσιν δικαστικώς τούτον.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρον 12ον
        Όργανα της Διοικήσεως είναι:
Ι)      Η Γενική Συνέλευσις των μελών
2)     Το Διοικητικόν Συμβούλιον
3)     Η Εκτελεστική Επιτροπή
4)     Η Εξελεγκτική Επιτροπή / εποπτικόν /

Άρθρον 13ον
Ι.      Το Διοικητικόν ΣυμβούλιοΝ που διοικεί το Σωματείον, αποτελείται από είκοσι τρία (23) μέλη εκ των οποίων τα ένδεκα (11) προέρχονται εκ των  υπηρετούντων εις την Π.Δ.Α. /Περιφερειακή Διεύθυνσις Αττικής/, και τα δέκα (10) εκ των υπηρετούντων εις την επαρχίαν.
        Εκ των δέκα μελών των επαρχιών ανά τρία (3) πρέπει να υπηρετούν εις την Περιφέρειαν α)Πελοποννήσου – Ηπείρου, και Κεντρικής και Στερεάς Ελλάδος.   Και (3) Μακεδονίας – Θράκης και ένας εις την περιφέρειαν Νήσων και δύο (2) εξ οιονδήποτε των άνω περιφερειών.
2.        Το Δ.Σ. εκλέγεται υπό της Γ.Σ. των μελών δια μυστικής ψηφοφορίας, κατά την οποίαν παρίσταται δικαστικός αντ/πος ανά τριετίαν και ταυτοχρόνως μετά τακτικά εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά.
3.        Το Δ.Σ. ευθύς μετά την ανάδειξίν του, και με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού, και εν αμελεία ή καθυστερήσει πέραν των δέκα ημερών (10) οιουδήποτε εκ των ανακηρυχθέντων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον με μυστική ψηφοφορία: Τον Πρόεδρον, τους τρεις (3) αντιπροέδρους (Α΄, Β΄, Γ΄), τον Γενικόν Γραμματέα, τους τρεις αναπληρωτάς Γεν. Γραμματείας, τον Ταμία, τον αναπληρωτήν Ταμία και τον Εκτελεστικό Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων.  Τ΄ ανωτέρω αξιώματα κατανέμονται δι  απολύτου ψηφοφορίας των παρόντων μελών.
Μη επιτυγχανομένης της άνω πλειοψηφίας εις την πρώτην ψηφοφορίαν επαναλαμβάνεται, οπότε αρκεί σχετική πλειοψηφία.  Το εκλεγόμενον άνω προεδρείο αποτελεί την εκτελεστική επιτροπή του σωματείου.
4.        Το Δ.Σ. προσκλήσει του Προέδρου και του Γεν. Γραμ. συνεδριάζει: ανά δίμηνο, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον εννέα (9) σύμβουλοι, δι αιτήσεως των αναγραφούσης τους λόγους και τα συζητητέα θέματα.  Ο Πρόεδρος υποχρεούται εντός δέκα ημερών από της λήψεως της αιτήσεως να συγκαλέσει τούτο.
5.        Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζοντα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, χωρίς να παράσχουν εξηγήσεις περί της απουσίας των, καλούμενα προς τούτο εγγράφως υπό του Προέδρου του Δ.Σ. εκπίπτουν του αξιώματος των, αντικαθιστάμενα υπό των αναπληρωματικών δι΄ αποφάσεως του Δ.Σ.
        Περί του βασίμου των εξηγήσεων αποφαίνηται το Δ.Σ.  Επίσης εν περιπτώσει υπηρεσιακού κωλύματος ή διαρκούς απουσίας εκ της έδρας του Σωματείου, λόγω ανωτέρας βίας ή εν περιπτώσει ασθενείας διαρκούσης πλέον των τριών συνεχών τακτικών συνεδριάσεων, αναπληρούνται προσωρινώς τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. υπό των κατά σειράν αναπληρωματικών, επανερχόμεθα εις την θέσιν των ευθύς ως εκλείψει το κώλυμα.  Η τοιαύτη αναπλήρωσις του τακτικού δι αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ. ως και η επάνοδος του τακτικού μέλους εις την θέσιν του, λαμβάνει χώραν πάντοτε δι ητιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ. καταχωρημένης εις το βιβλίον πρακτικών Δ.Σ.
        Κενουμένης θέσεως τινός εκ του Δ.Σ. και μετά την εξάντλησιν του πίνακος των αναπληρωματικών μελών του, συνεχίζει τας εργασίας του το Δ.Σ. μέχρι λήξεως τας θητείας του, εφ΄ όσον μετέχουσιν τούτο 15 μέλη εξ ών τα 11 προερχόμενα εκ των τακτικών μελών του Δ.Σ.
        Εν εναντία περιπτώσει θεωρείται λήξασα η θητεία του Δ.Σ. και ενεργούνται αρχαιρεσίαι αναδείξως νέου Δ.Σ., ως ορίζεται εις το παρόν καταστατικόν.
6.        Το Διοικητικόν Συμβούλιον εφαρμόζει το καταστατικόν και εκτελεί τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
7.        Το Δ.Σ. δύναται ν΄ αποφασίζη περί απεργίας, αλλεπαλλήλων στάσεων εργασίας κατά την αυτήν ημέραν ή εν συνεχεία, και περί πάσης άλλης μορφής αγωνιστικής εκδηλώσεως.
Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την περιουσίαν και εγκρίνει τας πάσης φύσεως δαπάνας δια την λειτουργίαν του Σωματείου, εντός των πλαισίων του εγκεκριμένου υπό της Γ.Σ. προϋπολογισμού.
Διοικεί τας υποθέσεις του Σωματείου, εντός των ορίων του καταστατικού και του Νόμου.  Τηρεί τα υπό του νόμου υποχρεωτικά δια το σωματείον βιβλία και πάν άλλο χρήσιμον και αναγκαίον τοιούτον.
Συντάσσει τον ετήσιον προϋπολογισμόν και απολογισμόν και ισολογισμόν, θέτει αυτούς προς έγκρισιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν, συγκαλεί δι΄ αποφάσεων του τας Γενικάς Συνελεύσεις των μελών, αποφασίζει και μεριμνά εν γένει δια την επιτυχίαν των σκοπών του Σωματείου, δια περιοδείας συμβούλων, και υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ.
Πάσα απόφασις αφορώσα την έκφρασιν εμπιστοσύνης προς την εκτελεστικήν επιτροπήν και προσωπικά εν γένει ζητήματα λαμβάνεται δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των συνεδριαζόντων μελών του Δ.Σ.
Ο ορισμός των προσώπων του Συλλόγου εις τα διάφορα όργανα του Κανονισμού ΚΠΠ-Δ.Ε.Η., καθώς και πάσα άλλη πράξις διενεργείται πάντοτε δια φανερής ψηφοφορίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρον 14ον
1.        Η εκτέλεσις των αποφάσεων του Δ.Σ. επί θεμάτων της αρμοδιότητός της και πάσας τούτων προκαταρκτική ενέργεια ανήκει εις την Εκτελεστικήν επιτροπήν.
2.        Η εκτελεστική επιτροπή συνέρχεται εις Συνεδρίασιν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του Γεν. Γραμμ. ή των νομίμων αναπληρωτών των ανά μήνα ευρίσκεται αυτή σε απαρτία παρόντων 6 μελών αυτής, αι δε αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, υπερισχυούσης εν ισοψηφία της γνώμης, υπέρ ής η ψήφος του Προέδρου.
3.        Κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων της η Εκτελεστική επιτροπή αναπτύσσει πρωτοβουλίαν εντός των ορίων του παρόντος καταστατικού και εκ των κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.        Εις την εκτελεστικήν επιτροπήν ειδικώτερον ανατίθεται ιδία: α) η προετοιμασία των εισηγήσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως των Γεν. Συνελεύσεων.  β) Η προετοιμασία των εισηγήσεων εφ΄ όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.  γ) Η σύνταξις των προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών, οίτινες εν συνεχεία τίθενται υπ΄ όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου προς τελικήν διαμόρφωσιν.
δ) Η πρόσληψις και η απόλυσης του προσωπικού του Σωματείου και ο καθορισμός των αποδοχών αυτών βάσει του νόμου, του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Άρθρον 15ον
1.        Ο Πρόεδρος ομού μετά του Γενικού Γραμματέως εκπροσωπεί το νομικόν πρόσωπον εις όλας αυτού τας σχέσεις, ενώπιον των Δικαστηρίων, πάσης φύσεως Αρχών του Κράτους και έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
Ουδέποτε ο Πρόεδρος ή ο Γεν. Γραμματεύς μεταβαίνουν μόνοι των εις τας αρχάς ή τους εκπροσώπους της εργοδότιδος ΔΕΠ δια την προβολήν, συζήτησιν και επίλυσιν οιουδήποτε θέματος του Σωματείου και ως εκπρόσωποί του, αλλά εμφανίζονται πάντοτε από κοινού, ενεργούν συλλογικώς και από κοινού ή με μέλη του Δ.Σ. οριζόμενα δι΄ αποφάσεως του Δ.Σ.
Το αυτό ισχύει και δια τα μέλη οιουδήποτε οργάνου ή Επιτροπής του Σωματείου.  Ουδεμία μεμονωμένη εκπροσώπησις δεσμεύει το σωματείον δι΄ οιονδήποτε θέμα, ει μη μόνον κατ΄ εξαίρεσιν, και μόνον κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.        Ο Πρόεδρος μετά του Γεν. Γραμματέως, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. συγκαλεί τας Γεν. Συνελεύσεις, τακτικάς και εκτάκτους, ως και το Δ/κόν Συμβούλιον, κοινοποιεί την Ημερήσιαν διάταξιν αυτού, τον προϋπολογισμόν, απολογισμόν και ισολογισμόν.  Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.  Επίσης διευθύνει τας συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, ως και του Δ/κού Συμβουλίου, μέχρι της οριστικής εκλογής προεδρείου των.  Δίδει κατά σειράν τον λόγον εις τα μέλη του Δ.Σ. και ανακαλεί εις την τάξιν, δυνάμενος να προβή εις οριστικήν αφαίρεσιν του λόγου παρά τίνος παρεκτρεπομένου, αφού προηγουμένως α) ανακαλέση αυτόν εις την τάξιν και β) διακόψη προσωρινώς την συνεδρίασιν προς αποκατάστασιν της τάξεως χωρίς να επιτύχη τούτο, θέτει εις ψηφοφορίαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και τάς επ΄ αυτών προτάσεις κατά σειράν υποβολής των.
Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματεύς συγκαλούν το Διοικητικόν Συμβούλιον, υπογράφουν τα εξερχόμενα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. μετά του Προέδρου των, υπογράφουν τα εντάλματα πληρωμών και επιβλέπουν δια την εφαρμογήν των αποφάσεων και δια την καλήν διαχείρισιν.  Γενικώς ανεξαρτήτως προς την συλλογικήν ευθύνην των μελών του Δ.Σ. έχουν ιδιαιτέραν ευθύνην δια την καλήν λειτουργία του Σωματείου, δια την προώθησιν των διεκδικήσεων και την οργάνωσιν και διεξαγωγήν των διεκδικητικών αγώνων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ
Άρθρον 16ον
        Οι Αντιπροέδροι, εκτός των γενικών καθηκόντων των ως μέλη του Δ.Σ., αναπληρούν κατά σειράν τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον, εις άπαντα τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις αυτού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
Άρθρον 17ον
        Ο Γεν. Γραμματεύς, πλην των ανωτέρω κοινών μετά του Προέδρου καθηκόντων του, διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, έχει ευθύνην κανονικής λειτουργίας των φυλάττει υπευθύνως, τα αρχεία και την σφραγίδα του σωματείου, προ το πρωτόκολλον, την αλληλογραφίαν και αντίγραφα παντός εξερχομένου εγγράφου.  Τηρεί πάν διοικητικόν βιβλίον οριζόμενον υπό του Νόμου ή του Δ.Σ.  Επιμελείται τας συντάξεως και συνυπογράφει τα πρακτικά συνεδριάσεως των Γεν. Συνελεύσεων και των Συνελεύσεων του Δ/κού Συμβουλίου, μετά του Προέδρου των Συνελεύσεων και οριζομένων πρακτικογράφων καθώς και τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. μετά του Προέδρου και της πλειοψηφίας τουλάχιστον των μετεχόντων εις την συνεδρίασιν των μελών.  Τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εν παντί ο Α΄ Αναπληρωτής Γεν. Γραμματεύς.
        Απόντος ή κωλυομένου και του Α΄ Αναπληρωτού Γεν.  Γραμματέως, αναπληροί τούτον ο Β΄ τοιούτος, όστις ανεξαρτήτως παντός άλλου καθήκοντος έχει ειδικώς την ευθύνην τηρήσεως εις βιβλίον ή βιβλία αριθμημένα και τεθεωρημένα υπό του Γραμματέως του Πρωτοδικείου του Μητρώου Μελών του Σωματείου, εις το οποίον καταχωρούνται:
        Ο αύξων αριθμός, το ονοματεπώνυμον και το πατρώνυμον, ο αριθμ. αστυνομικής ταυτότητος, η χρονολογία και η αστυνομική αρχή εκδόσεως της, το έτος γεννήσεως, η ιθαγένεια, η διεύθυνσις κατοικίας, ο τόπος προσφοράς των υπηρεσιών, η μισθολογική ομάς εις ήν ανήκει εν τη Δ.Ε.Η., η επαγγελματική ειδικότης, ο αριθμός μητρώου μισθοδοσίας Δ.Ε.Η., η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής, αι χρονικαί περίοδοι δι άς το μέλος κατέβαλλεν τας μηνιαίας συνδρομάς του, εις δε τας επί τούτων τηρουμένας στήλας ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ν΄ αναγράφεται η χρονολογία διευθύνσεως κατοικίας, τόπον παροχής υπηρεσιών, αλλαγής ειδικότητος, ως και πάσα άλλη μεταβολή ήτις ήθελεν φανεί χρήσιμος εν τω αρχείω του Συλλόγου.  Επίσης υποχρεούται να τηρεί και αντίγραφο όλων των Μητρώων Μελών των Σωματειακών παραρτημάτων / τμημάτων /, δεόντως ενημερωμένα. Απόντος ή κωλυομένου και του Β΄ αναπληρωτού Γ. Γραμματέως, αναπληροί τούτον ο Γ΄ τοιούτος.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Α΄ και Β΄ ΤΑΜΙΑ
Άρθρον 18ον
        Ο Α΄ Ταμίας ενεργεί πάσαν είσπραξιν εσόδων του Σωματείου, βάσει διπλοτύπων αποδείξεων εξαιρουμένων εκ μπλοκ ηριθμημένων και τεθεωρημένων υπό της εξελεγκτικής επιτροπής, καταχωρημένων προ πάσης χρήσεως εις το βιβλίον συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογραφομένων υπό του Προέδρου του Γεν. Γραμματέως και του Ταμία.   Ο Ταμίας Α΄ εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και όλας τας συνδρομάς των μελών απ΄ ευθείας από τη Δ.Ε.Η. ή παρ΄ ενός εκάστου των μελών.
        Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία Εσόδων – Εξόδων /εισπράξεων και πληρωμών/, βιβλίον περιουσίας του Σωματείου και βιβλίον ταμείου.  Ο Ταμίας υποχρεούται να ενημερώνει καθ΄ έκαστον μήνα τον Α΄ Αναπληρωτήν Γραμματέα περί της πληρωμής της συνδρομής του ή όχι παρ΄ ενός εκάστου μέλους, προς άμεσον και τακτικήν παρ΄ αυτού ενημέρωσιν του Μητρώου Μελών.
        Υποχρεούται τακτικώς και εις το τέλος εκάστου μηνός οπωσδήποτε να ανακοινώση εις το Δ.Σ. την μηνιαίαν λογιστικήν κατάστασιν του ταμείου, η οποία θα καταχωρείται εις τα πρακτικά του Δ.Σ., τον αριθμό των καταβαλλόντων τας συνδρομάς των μελών, καθώς και τα οφειλάς των μη καταβαλλόντων και να εισηγείται μέτρα κανονικής εισπράξεως αυτών.
        Υποχρεούται επίσης να παρέχη πληροφορίας περί της οικονομικής καταστάσεως του Ταμείου εις πάσαν έκτακτον συνεδρίασιν του Δ.Σ. ή οσάκις ζητηθή τούτο υπό της Εξελεγκτικής Επιτροπής.   Προετοιμάζει τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν και ισολογισμόν και τους θέτει υπό την έγκρισιν της Εκτελεστικής Επιτροπής.
        Υποχρεούται να καταθέτη εις τινα των Τραπεζών επ΄ ονόματι του Συλλόγου πάν χρηματικόν ποσόν ευρισκόμενον εις χείρας του δυνάμενος να κρατή εις χείρας του το καταρτιζόμενον δι΄ αποφάσεως του Δ.Σ. εκάστοτε ποσόν.
        Η εν λόγω απόφασις όσον αφορά τα εις χείρας του Α΄ Ταμία ευρισκόμενα χρήματα δύναται να διαφοροποιείται οσάκις παρίσταται ανάγκη.  Πάσα ανάληψις οιουδήποτε ποσού εκ των κατατεθειμένων χρημάτων γίνεται υπό του Α΄ Ταμία μετ΄ έγκριση Προέδρου και Γεν. Γραμματέως. Προς τούτο απαιτείται εφ΄ άπαξ απόφασις του Δ.Σ. γνωστοποιουμένη εις την Τράπεζαν αναγράφουσαν τα ονοματεπώνυμα του Α΄ και Β΄ Ταμίων και το δικαίωμα αναλήψεως υπό του Α΄ Ταμίου οιουδήποτε ποσού, ής αντίγραφον δεόντως κεκυρωμένον προσκομίζεται εις την Τράπεζαν.
        Ο Ταμίας Α΄ είναι προσωπικώς υπεύθυνος δια πάσαν απώλειαν χρημάτων, ως και δια πάσαν ανωμαλίαν εις την διαχείρισιν του.  Ο Α΄ Ταμίας δύναται να διατηρή θυρίδα επ΄ ονόματι του Σωματείου παρά τινα των Τραπεζών δια φύλαξιν των κινητών αξιών /ομολογιών κλπ./, εφόσον τούτο ήθελεν αποφασισθή υπό του Δ.Σ. και παρακατάθεσις και ανάληψις των θα τελεί υπό τους ως άνω περιορισμούς καταθέσεως και αναλήψεως χρημάτων.
        Τον Α΄ Ταμία απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί τη εξουσιοδοτήσει του ο Β΄ Ταμίας.  Ο Β΄ Ταμίας υποχρεούται όπως διατηρεί άπαντα τα βιβλία περιουσιακής καταστάσεως του Συλλόγου. Είναι δε υπεύθυνος και υπόλογος έναντι του Δ.Σ. καθ΄ ό διάστημα αναπληροί τον Α΄ Ταμία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
Άρθρον 19ον
1.     Ο επί των Δημοσίων σχέσεων εκλεγείς εκτελεστικός σύμβουλος, εισηγείται προς την εκτελεστικήν επιτροπήν την έκδοσιν πάσης φύσεως εντύπων και έχει την ευθύνην διεκπεραιώσεως και διακινήσεως αυτών.   Επιπροσθέτως οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και μεριμνά δια την ενημερώσιν του ημερησίου και περιοδικού τύπου κατόπιν αποφάσεως της Εκτελεστικής επιτροπής.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρον 20ον
Α)     Ταυτοχρόνως με την εκλογήν των λοιπών οργάνων του Συλλόγου εκλέγεται πενταμελής Εξελεγκτική Επιτροπή των τριών μελών προερχομένων οπωσδήποτε εκ των υπηρετούντων εις την Περιφέρειαν Αττικής.
Β)     Η εκλογή αυτής ενεργείται δια πανελλαδικής ψηφοφορίας.  Εντός 10 ημερών από της εκλογής της, η Εξελεγκτική Επιτροπή συνερχομένη εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρον και τον Γραμματέα της.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρον 21ον
Ι.      Κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου είναι η Γεν. Συνέλευση των μελών, ήτις συγκαλείται υπό του Δ.Σ. ή μετ΄ αίτησιν του ενός ογδόου (1/8) των μελών αναγράφουσα τα συζητητέα θέματα και αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως του σωματείου μη υπαγομένης εις άλλα όργανα αυτού.
2.     Προς λήψιν οιασδήποτε αποφάσεως, όλην των εν άρθροις 99 και 100 του Α.Κ. οριζομένων, υφίσταται απαρτία όταν παρίσταται εν αυτή τον εν όγδοον (1/8) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.  Μη υφιστάμενης απαρτίας κατά την πρώτην συνέλευσιν, συγκαλείται νέα τοιαύτη εντός 15νθημέρου καθ΄ ήν απαιτείται η παρουσία του ενός δεκάτου (1/10) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.  Της απαρτίας ταύτης μη επιτυχανομένης κατά την δευτέραν ταύτην συνέλευσιν, συγκαλείται τρίτη, καθ΄ ην αρκεί η παρουσία του ενός δεκάτου τρίτου (1/13) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
        Αι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται ως ορίζει ο νόμος.
        Είναι μυστική η ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ. Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικών Επιτροπών και Αντιπροσώπων εις δευτεροβαθμίους οργανώσεις, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης δι αντιπροσώπευσιν εις τριτοβάθμιαν, δια θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκησιν, έγκρισιν λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξιν απεργίας.
3.        Προς λήψιν αποφάσεων, υπό της Γενικής Συνελεύσεως, περί τροποποιήσεως του Καταστατικού ή περί διαλύσεως του Σωματείου απαιτείται η παρουσία του ημίσεως πλέον ενός του όλου αριθμού των εγγεγραμμένων, ταμειακώς εν τάξει και εχόντων ψήφου μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
4.     Πάσα τροποποίησις διατάξεων του καταστατικού ισχύει μόνον από της εγγραφής εις το επί τούτω βιβλίον κατά τας διατάξεις των άρθρων 79, 81 και 82 του Αστικού Κώδικος.
5.     Προς λήψιν αποφάσεως περί μεταβολής του σκοπού του σωματείου απαιτείται η συναίνεσις πάντων των μελών.

Άρθρον 22ον
        Το Δ.Σ. εντός του τελευταίου τριμήνου εκάστου έτους κοινοποιεί προς τα μέλη την πρόσκλησιν και την εν αυτή ημερησίαν διάταξιν της Γενικής Συνελεύσεως ορίζον ημέραν, ώραν, τόπον συνεδριάσεως και τα συζητητέα θέματα.  Τόπος συνεδριάσεως της εκτάκτου Γ.Σ. μπορεί να ορισθή και τόπος εκτός της έδρας του σωματείου.  Αν η έκτακτη Γ.Σ. ζητηθεί με υπογραφές μελών σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. Ι του παρόντος για την έδρα του σωματείου αύτη πραγματοποιείται στην έδρα.

Άρθρο 23ον
Ι.      Η τακτική Γεν. Συνέλευση συνέρχεται κατ΄ έτος εντός του τελευταίου τριμήνου αυτού, ευρίσκεται δε αύτη εν απαρτία προς λήψιν αποφάσεων, υπό τας εν άρθρω 21 οριζομένας προϋποθέσεις.
2.     Κατά την έναρξιν της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου μέχρι της αλλαγής Προεδρείου, διεξάγεται η εκλογή τριμελούς Προεδρείου /πρό της αιθούσης συνεδριάσεως/.
        Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως διευθύνει τας συνεδριάσεις και έχει τα αυτά δικαιώματα τα οριζόμενα δια τον Πρόεδρον του Δ.Σ. ως και τις συνεδριάσεις αυτού.
3.     Το Δ.Σ. του Σωματείου δύναται να καλέση εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετά δικαιώματος λόγου, εκπροσώπους άλλων εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων ή τοιούτους του Νομοθετικού Σώματος της χώρας, εάν κρίνη ότι η παράστασίς των είναι συντελεστική των σκοπών του Σωματείου, πλην όμως η παρουσία τούτων περιορίζεται εις χρόνον προ της ενάρξεως της ημερησίας διατάξεως ή μετά την εξάντλησιν των θεμάτων αυτής.ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

Άρθρον 24ον
Ι.      Αι αρχαιρεσίαι προς ανάδειξιν συλλογικών οργάνων του Συλλόγου και αντιπροσώπων δια τας συνδ. οργαν. ανωτέρου βαθμού διενεργούνται ανά τριετία εντός πενήντα (50) ημερών από της συγκλήσεως της τακτ. Γεν. Συνελεύσεως, κατά την οποίαν εκλέγεται και η Εφορευτική Επιτροπή.  Για την διεξαγωγή αυτών, την ημερομηνία των εκλογών καθορίζει το Δ.Σ. στα πλαίσια των ως άνω ορίων και ανακοινώσει στη Γεν. Συνέλευση.
2.     Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου υπό τους όρους και περιορισμούς του παρόντος και της νομοθεσίας εφ΄ όσον είναι ταμειακώς εν τάξει κατά την ημέραν συντάξεως, του καταλόγου ψηφοφορίας και ανακηρύξεως των υποψηφίων.
3.     Αι αρχαιρεσίαι διενεργούνται μερίμνη και ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής, βοηθουμένης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Άρθρον 25ον
Ι.      Κατά την συνεδρίασιν της Γεν. Συν. Δια την εκλογήν των οργάνων του Συλλόγου εκλέγεται πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή μετά 3 αναπληρωματικών, δια μυστικής ψηφοφορίας και κατόπιν υποβολής υποψηφιοτήτων κατά την αυτήν συνεδρίασιν.
2.     Η εφορευτική επιτροπή, συμπληρούται και υπό του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, εφ΄ όσον προβλέπεται η παρουσία του υπό της νομοθεσίας.

Άρθρον 26ον
        Άμα τη εκλογή της η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει και καθορίζει τα σχετικά των αρχαιρεσιών κατά τους όρους του παρόντος και της νομοθεσίας, τα οποία ανακοινώνει προς τα μέλη του Συλλόγου δια παντός προσφόρου μέσου.
        Οι υποψηφιότητες δια τας αρχαιρεσίας υποβάλλονται εγγράφως εις την Εφορευτικήν Επιτροπήν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της επομένης της εκλογής της.Άρθρον 27ον
        Αι αρχαιρεσίαι διεξάγονται κατά το σύστημα της απλής αναλογικής, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, οι εκλογές διεξάγονται δι΄ ενός ψηφοδελτίου, επιτυχόντες του οποίου ανακηρύσσονται οι συγκεντρώσαντες τις περισσότερες ψήφους.  Εις περίπτωσιν ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

Άρθρον 28ον
        Εις έκαστον των υπηρετούντων εν επαρχίαις μελών παραδίδεται υπό του αντιπροσώπου του Συλλόγου εις το σχετικόν γραφείον, το βραδύτερον πέντε ημέρας προ της ημέρας των αρχαιρεσιών.
1)        Φάκελος περιέχων εντός αυτού οδηγίας δια την ψηφοφορίαν, 2) φάκελος με επικολλημένον γραμματόσημον με τα ονόματα των μελών της εφορευτικής επιτροπής εις POST-RESTANT / Αθήνας.
Εις το άνω μέρος του φακέλλου αναγράφεται η λέξις αποστολεύς ………… αριθμ. μητρώου Δ.Ε.Η., Υπηρε. Μόνες ………… Πόλις ……………
3) Μικρότερος φάκελλος αδιαφανής με την σφραγίδα του συλλόγου περιέχοντος δύο ψηφοδέλτια με την περίπτωσιν καταστροφής του ενός.  Ο ψηφοφόρος αφού εκφράση την βούλησίν του δια της θέσεως τόσων σταυρών όσοι οι εκλεγόμενοι τοποθετεί το ψηφοδέλτιον εντός του μικρού φακέλλου και εν συνεχεία τοποθετεί αυτόν εντός του μεγαλυτέρου φακέλλου με τα ονόματα του της εφορευτικής επιτροπής, σφραγίζει τον φάκελλον και αναγράφει εις την θέσιν ΑΠΟΣΤΟΛΕΥΣ το ονοματεπώνυμόν του, εις την θέσιν αρ. μητρώου Δ.Ε.Η. τον αρ. μητρώου Δ.Ε.Η., τον αρ. μισθοδοσίας του εις την θέσιν Υπηρε. Μονάς την περιφέρειαν, την περιοχήν ή το γραφείο ένθα υπηρετεί και τέλος την πόλιν όπου εδρεύει η υπηρεσία του.  Εν συνεχεία το βραδύτερον την ημέραν των αρχαιρεσιών το ταχυδρομεί μέσω των ΕΛ.ΤΑ. εις Αθήνας.

Άρθρον 29ον
        Το Δ.Σ. παραδίδει εις την εφορευτικήν επιτροπήν καταστάσεις εις διπλούν περιεχούσας άπαντα τα μέλη του συλλόγου και τα πλήρη ατομικά και υπηρεσιακά των στοιχεία, ήτοι ονοματεπώνυμον, πατρώνυμον, αρ. μητρώου Δ.Ε.Η., μισθολογικήν μονάδα και πόλιν εις ήν υπηρετεί έκαστον μέλος.

Άρθρο 30ον
        Η ψηφοφορία διεξάγεται εις Αθήνας και εις τα γραφεία του συλλόγου από της ανατολής μέχρι της δύσεως του ηλίου ευθύνη δε του δικαστικού αντιπροσώπου φυλάσσεται η ψηφοδόχος κατά την διάρκειαν της νυκτός.
        Κατά τα άνω χρονικά περιθώρια προσέρχονται άπαντα τα ενεργά μέλη του συλλόγου άτινα υπερετούν εις τας υπηρεσιακάς μονάδας της Περιφερείας Αθηνών και ψηφίζουν.
        Εις Αθήνας δύνανται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και μέλη υπηρετούντα εις επαρχίαν, εάν ευρεθώσιν εις ούς κατά τας ημέρας των αρχαιρεσιών διότι άλλως ούτοι ψηφίζουν κατά τον προμνησθέντα τρόπον.
        Το αυτό δύναται να συμβή και με τα υπηρετούντα εν Αθήναις μέλη εάν ευρεθώσιν δι΄ οιονδήποτε λόγον εις την επαρχίαν και εφ΄ όσον έχουν εφοδιασθή με το ανάλογον υλικόν προς ψηφοφορίαν.
        Μετά το πέρας της ψηψοφορίας ο παριστάμενος Δικαστικός αποσφραγίζει την ψηφοδόχον και καταμετρά τους εν αυτή ευρισκομένους φακέλλους, χωρίς να τους ανοίξη και ών ο αριθμός δέον να συμφωνή με τον αριθμόν των ψηφισάντων.  Εάν ευρεθούν πλείονες φάκελλοι απορρίπτονται οι τυχόν μη φέροντες την σφραγίδα του συλλόγου, άλλως απορρίπτονται εις την τύχην οι πλεονάζοντες σφραγισμένοι.
        Περί της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικόν εν ώ καταχωρούνται πάσαι αι ενέργειαι αυτής.
        Άπαντες οι φάκελλοι τίθενται εντός δέματος, σφραγιζομένου δι΄ ισπανικού κηρού και φυλασσομένου ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής.

Άρθρον 31ον
        Την 8ην ημέραν από της ψηφοφορίας η εφορευτική παραλαμβάνει εκ του ταχυδρομείου τους αποσταλέντας φακέλλους ΠΟΣΤ-ΡΕΣΤΑΝΤ υπό των ψηφοφόρων των επαρχιών και ευθύς αμέσως εις νέαν συνεδρίασιν της παρόντος του δικαστικού, ανοίγονται οι φάκελλοι ούτοι σημειουμένου του ονόματος του αποστολέως εις τας καταστάσεις των μελών και οι εσφραγισμένοι αναμειγνύονται μετά των φακέλων του κέντρου.  Κατόπιν ακολουθεί η διαλογή των σταυρών προτιμήσεως, περί ής συντάσσεται ιδιαίτερον πρακτικόν.  Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια εάν φέρουν επ΄ αυτών εμφανείς σημειώσεις ή άλλα χαρακτηριστικά σημεία προσβάλλοντα κατά την κρίσιν της εφορευτικής επιτροπής το απόρρητον της εκλογής.

Άρθρον 32ον
        Εις εκάστην έδρα Περιοχής της Δ.Ε.Η. δύνανται να ιδρυθούν δια του παρόντος κανονισμού τοπικά Παραρτήματα. 
        Μέλη του Τοπικού Παρ/τος είναι οι υπηρετούντες εντός της περιοχής, καθώς και οι υπηρετούντες στα πρακτορεία και υπ/ρεία της περιοχής.  Η δράση και η λειτουργία των ως άνω Τοπικών Παρ/των θα καθοριστούν από εσωτερικό κανονισμό, τον οποίον θα εκδόσει το Δ.Σ.

Άρθρον 33ον
        Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει εις διπλούν πρακτικόν περί εκλογής, της διαλογής των ψήφων, ανακηρύξεως των επιτυχόντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών των οργάνων του συλλόγου όπερ υπογράφεται υπό των μελών και του Προέδρου αυτής.  Το εν εκ των πρακτικών παραδίδεται εις τον Πρόεδρον του Δ.Σ. επί αποδείξει, το δε έτερον, κατατίθεται υπό του Δικαστικού εις το Ειρηνοδικείον Αθηνών.

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Άρθρον 34ον
        Το Σωματείον οφείλει υποχρεωτικώς όπως τηρεί τα κάτωθι βιβλία:
α)     Μητρώον των μελών εμφαίνον κατ΄ αύξοντα αριθμόν και το ονοματεπώνυμον δι΄ έκαστον μέλος, διεύθυνσιν, επάγγελμα, έτος γεννήσεως, ιθαγένειαν και ημερομηνίαν εγγραφής και διαγραφής.
β)     Πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικήσεως ως και της Συνελεύσεως των μελών.
γ)     Εισπράξεων και πληρωμών.
δ)     Περιουσίας, εμφαίνον πάσαν κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του Σωματείου.
        Άπαντα τ΄ ανωτέρω βιβλία δέον να είναι ηριθμημένα, θεωρούνται δε προς πάσης χρήσεως υπό της εποπτευούσης.
        Παν μέλος δικαιούνται να λαμβάνη γνώσιν των υπό στοιχεία α, γ, δ, βιβλίων.

Άρθρον 35ον
        Σφραγίς του Σωματείου έσεται στρογγύλη φέρουσα την ένδειξιν κυκλικώς μεν Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών Εισπρακτόρων Δ.Ε.Η., εις το μέσον αυτής δε, την ένδειξιν με τα κεφαλαία Π.Σ.Κ.Ε. – Δ.Ε.Η.


                                                       Εν Αθήναις τη 15-12-1984
                                                                Δια το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματεύς


Από το Blogger.